Zjazd Katedr Rachunkowości 2018
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego
Zgłoś uczestnictwo
 
Program obchodów jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ 

 

Pełny program obchodów obejmuje następujące wydarzenia:

12 października 2017 r.
Uroczysta Inauguracja obchodów Jubileuszu Katedry Rachunkowości w Pałacu Alfreda Biedermanna

17 października 2017 r.
Międzynarodowe Seminarium Doktorskie na Wydziale Zarządzania UŁ

24 listopada 2017 r.
Seminarium naukowe nt. "Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce

13 grudnia 2017 r.
Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi
„Historia rachunkowości”

12 marca 2018 r.
Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi
„Behawioralne aspekty rachunkowości”

11-13 kwietnia 2018 r.
VIII Ogólnopolska konferencja naukowa SIGMA MARATON Jubileusz 40-lecia SKNR SIGMA
Temat konferencji: „Zawód księgowego i biegłego rewidenta – ewolucja czy rewolucja?”

7-8 maja 2018 r.
Konferencja naukowa „Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty” w hotelu Tobaco w Łodzi

19 września 2018 r.
Konferencja Jubileuszowa Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania

19-21 września 2018 r.
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości w hotelu Holiday Inn w Łodzi

 Aktualności:


Inauguracja jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ
2017-10-12
 
W dniu 12 października 2017 roku w Pałacu A. Biedermanna Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się inauguracja obchodów 70-lecia działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ.
Wydarzenie to, którego hasło brzmiało „Ludzie i ich dokonania”, stało się okazją do przypomnienia historii Katedry oraz do zaprezentowania jej rozwoju i bogatego dorobku naukowo-dydaktycznego. Początki Katedry sięgają roku akademickiego 1947/1948, kiedy uruchomione zostało Studium Rachunkowości, w ramach Oddziału Łódzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Objął je mgr Edward Wojciechowski, pierwszy kierownik Katedry Rachunkowości. Późniejsze etapy rozwoju Katedry wyznaczyły okresy kadencji kolejnych Kierowników: prof. Alicji Jarugowej (1973-1998), prof. Ireny Sobańskiej (1998-2012) oraz prof. Ewy Walińskiej, która kieruje Katedrą od 2012 roku à więcej.
O randze uroczystości świadczy obecność ponad 50 gości. W inauguracji obchodów jubileuszowych wzięli udział przedstawiciele władz Rektorskich, Kanclerskich i Kwestorskich UŁ, Dziekan oraz kierownicy jednostek Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, w ramach którego Katedra funkcjonowała do czasu powstania Wydziału Zarządzania UŁ w 1994 roku. Obecni byli również: Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ oraz kierownicy Katedr funkcjonujących na tym Wydziale. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli: Prezydenta Miasta Łodzi, Ministerstwa Finansów RP, Komitetu Standardów Rachunkowości, władz lokalnych i krajowych organizacji środowiskowych rachunkowości (Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów), jak również przedstawicieli świata biznesu i absolwentów Katedry.
Kulminację obchodów 70-lecia Katedry stanowi konferencja jubileuszowa w dniu 19 września 2018 r., która odbędzie się na Wydziale Zarządzania UŁ. Poprzedzi ona bezpośrednio Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości obywający się w dniach 19-21 września 2018 r. w Łodzi. W ciągu całego rocznego okresu jubileuszowego przewidzianych zostało wiele wydarzeń naukowych o charakterze krajowym i międzynarodowym, których harmonogram znaleźć można na stronie www.wz.uni.lodz.pl/kr. Materialnym wymiarem obchodów będzie wydanie 7 monografii naukowych z okazji 70-lecia Katedry, odpowiadających obszarom badawczym prowadzonym w Katedrze, jak również monografia utrwalająca dorobek naukowy katedry w latach 1948-2018.

Prezentacja z wydarzenia
Zdjęcia

 
2nd INTERNATIONAL PHD WORKSHOP AND SEMINAR
Międzynarodowe Seminarium Doktorskie na Wydziale Zarządzania UŁ

2017-10-17

W dniu 17 października 2017 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się międzynarodowe kolokwium doktorskie oraz warsztaty, które zorganizowali prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel oraz prof. nadzw. dr hab. Ilona Świątek-Barylska. Zarówno warsztaty jak i kolokwium odbywały się w języku angielskim.
W pierwszej części dnia (9.00 – 12.00) prof. Jan Alpenberg z Linnaeus University z Växjö w Szwecji, poprowadził warsztaty na temat prowadzenia badań jakościowych. W warsztatach tych uczestniczyło około 40 osób, w tym kadra naukowo-dydaktyczna i doktoranci Wydziału Zarządzania UŁ. Według zgodnej oceny uczestników warsztaty były niezwykle udane a dyskusja, która wywiązała się w ostatniej godzinie była bardzo ciekawa.
W drugiej części dnia (13.00 – 14.30) z przeprowadzone zostało międzynarodowe kolokwium doktorskie, któremu przewodniczył prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel.  W kolokwium tym uczestniczyło około 30 osób, w tym kadra naukowo-dydaktyczna i doktoranci Wydziału Zarządzania UŁ. W ramach kolokwium zaprezentowano koncepcje dwóch doktoratów: W dyskusji, która nastąpiła po każdej prezentacji wzięło udział wielu uczestników, przekazując doktorantom obszerne komentarze, rady i stawiając pytania, na które w dalszej pracy nad koncepcją doktoratu należy odpowiedzieć. Trzeba podkreślić, że obie prezentacje stały na wysokim poziomie merytorycznym, co jest zasługą przede wszystkim samych doktorantów ale również ich opiekunów naukowych.
W ostatniej części dnia (15.00 – 16.30) prof. Gregory Wegmann z University of Burgogne z Dijon we Francji wygłosił wykład na temat The concept of performance in China: Historical and contemporary considerations.
Uczestnicy warsztatów i kolokwium doktorskiego wyrazili wolę kontynuacji tego typu spotkań naukowych na Wydziale Zarządzania. 

 
 

Seminarium naukowe nt. "Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce


2017-11-24

Tematem seminarium pt. „Rachunkowość, audyt i kontrola zarządcza sektora finansów publicznych w Polsce”, które odbyło się 24.11.2017 byłą  rachunkowość i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych - zarówno jej obecny stan, jak i propozycje oraz możliwości zmian.

W ramach seminarium prezentowane były tematy: W seminarium uczestniczyli pracownicy sektora finansów publicznych, audytorzy wewnętrzni, pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Czestochowskiej i Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach seminarium poruszane były takze takie tematy, jak: problemy praktyczne jednostek samorządu terytorialnego, szkolenia z zakresu rachunkowości sektora finansów publicznych, rachunkowość sektora publicznego w Polsce a na świecie i gospodarka finansowa jednostek samorządowych.

zdjęcia

więcej

 


Seminarium naukowe pod patronatem Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi
"Historia rachunkowości "


2017-12-13program
zdjęcia
 

 

Seminarium naukowe nt. "Behawioralne aspekty rachunkowości”

2018-02-19

12 marca 2018 odbyło się zorganizowane przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ pod patronatem Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi siódme seminarium naukowe połączone z posiedzeniem Komisji. Tym razem jego tematem były „Behawioralne aspekty rachunkowości”. Było to pierwsze w Polsce seminarium naukowe w całości poświęcone szeroko rozumianym behawioralnym aspektom rachunkowości. Tematyka seminarium skupiona była wokół hasła przewodniego i obejmowała m.in. istotę rachunkowości behawioralnej, cechy i predyspozycje pożądane na stanowisku nowoczesnego księgowego i nowoczesnego specjalisty rachunkowości zarządczej, zastosowanie metafory w behawioralnych badaniach rachunkowości, behawioralny wymiar audytu wewnętrznego. W seminarium wzięło udział około 40 osób. Oprócz naukowców byli także przedstawiciele biznesu, głównie biegli rewidenci. Wśród naukowców byli nie tylko przedstawiciele finansów, ale także organizacji i zarządzania, zarządzania miastem oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano siedem referatów w trzech sesjach, z których każda kończyła się dyskusją. Głos mógł zabrać każdy z uczestników seminarium. Moderatorem spotkania był dr hab. prof. nadzw. UŁ Przemysław Kabalski. 
Na początku uczestników seminarium powitali Dziekan Wydziału Zarządzania dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Czapla oraz Przewodnicząca Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk Oddział w Łodzi i jednocześnie Kierownik Katedry Rachunkowości prof. zw. dr hab. Ewa Walińska. Prof. Czapla wyraził zadowolenie, że Katedra Rachunkowości zorganizowała seminarium naukowe o tak interdyscyplinarnej tematyce. Zaznaczył, że interdyscyplinarność jest we współczesnej nauce bardzo pożądana. Pierwszą sesję rozpoczęło wystąpienie prof. zw. dr hab. I. Sobańskiej oraz dra J. Kalinowskiego (oboje z UŁ) pt. „Postawy i zachowania w obliczu wdrażania systemu rachunkowości zarządczej w Uniwersytecie Łódzkim”. Następnie wystąpiła mgr A. Czupryńska, doktorantka Politechniki Warszawskiej. Przedstawiła referat pt. „Istota rachunkowości behawioralnej a jej rozumienie i postrzeganie przez osoby zawodowo związane z rachunkowością”. W ostatniej części sesji wystąpiła dr Ewelina Zarzycka (UŁ) z referatem pt. „Cechy i predyspozycje wymagane na stanowisku kontrolera”
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się druga sesja seminarium. Jako pierwsza wystąpiła prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Marta Nowak, która wygłosiła referat pt. „Badania jakościowe w rachunkowości behawioralnej - zastosowanie metafory”. Następnie prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel oraz mgr Marta Kawczyńska (oboje z UŁ) prezentowali referat pt. „Ewolucja zadań nowoczesnego specjalisty rachunkowości zarządczej w świetle badań ankietowych”. 
W ostatniej części seminarium wyniki swoich badań prezentowały dwie osoby. Marta Głowacka, studentka Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawiła badania w ramach pracy magisterskiej pt. „Wizerunek księgowego w literaturze i filmie”, a mgr Lena Grzesiak, doktorantka Wydziału Zarządzania UŁ, przedstawiła referat pt. „Behawioralne aspekty audytu wewnętrznego”. 
Seminarium było jednym z elementów obchodów jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Patronowały mu Polska Izba Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, a także czasopismo Rachunkowość. Patronem głównym wydarzenia była Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi. Seminarium miało charakter krajowy, a udział w nim był bezpłatny. Uczestnicy i organizatorzy wyrazili nadzieję, że nie jest to ostatnie tego typu wydarzenie organizowane na Wydziale Zarządzania UŁ.

ulotka
zdjęcia

Miejsce i data

ZJAZD KATEDR 2018
19 - 21.09.2018
Holiday Inn w Łodzi 
ul. Piotrkowska 229/231
PROGRAM

JUBILEUSZ 70-lecia KATEDRY
19.09.2018

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, Łódź